Aktuality - Patenty a užitné vzory

Poradenství a vzdělávání v oblasti ochrany duševního vlastnictví
Přejít na obsah

31.3.2022

Ochranné známky v USA
Řízení o udělení ochranné známky probíhá před USPTO, tedy americkým patentovým úřadem. Požadavky na zatřídění výrobků a služeb jsou poněkud odlišné, než je tomu v Evropě, proto i u přihlášek, které úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO přijme hladce svým systémem Fast Track, nastává často určitá diskuse s referentem. Zároveň, na rozdíl od EU nebo ČR, se v průběhu platnosti musí prokazovat vzorky (specimen) o užívání ochranné známky pro všechny výrobky a služby, pro které je přihlášena nebo zapsána. Jako vzorky užívání slouží doklady o reklamě na internetu, jiné propagace a fotografie výrobků. Naopak faktury nejsou obvykle uznávány jako dostatečné prokázání veřejného užívání. To, zda podávat v USA rovnou národní cestou ochrannou známku nebo jít cestou mezinárodní přihlášky přes úřad WIPO v Ženevě, je základním rozhodnutím, se kterým vám u nás poradíme, odhadneme nejvhodnější postup a připravíme, aby vše prošlo přes rozdílnou praxi jednotlivých úřadů k úspěšné registraci.


22.3.2022


Zpracování patentové přihlášky


Základní odborností patentového zástupce je zpracování patentové přihlášky nebo přihlášky užitného vzoru tak, aby pokryla dostatečně rozsah ochrany požadovaný klientem, a zároveň byla přijata Úřadem průmyslového vlastnictví po formální a obsahové stránce.  


Od zájemce o patent potřebujeme znát dosavadní stav techniky, tedy jak se daný technický problém řešil dosud, statický a případně dynamický popis jednotlivých konstrukčních prvků vynálezu, schematický nákres a popis výhod, které jeho řešení přináší. Na konkrétních podkladech, terminologii a formě výkresů se domlouváme podle konkrétního zadání přímo s původcem patentu, tedy tím, kdo vynález nebo zlepšovací návrh vymyslel.


Tím se naše práce stává velmi zajímavou, protože jsme u začátku něčeho nového a často u zrodu úspěšného obchodu založeného na vylepšeném zařízení, směsi nebo technologickém postupu, a to ze všech možných oborů průmyslu, ať jde strojírenství, IT technologie, potravinářství, stavebnictví nebo farmacii.1.3.2022


Proč si přihlašovat slovní ochrannou známku?


Hledisko průměrného spotřebitele
Vaše označení můžete užívat a budovat jeho pověst, aniž by bylo nutné ho přihlašovat jako ochrannou známku. Slovní ochranná známka na název Vaší služby nebo výrobky Vás ochrání před napodobením a užitím nejen shodného, ale i podobného označení. Příklad „ALLUETTE“ versus „VALUE TE“. U rejstříkového soudu by tyto s.r.o. mohly bez problémů být zapsány obě, ale pokud je označení „ALLUETE“ chráněno ochrannou známkou, umíme prokázat, že průměrný spotřebitel by si označení „VALUE TE“ mohl asociovat s ochrannou známkou, a proto nemůže označení „VALUE TE“ na trhu existovat. Lze dosáhnout i změny obchodní firmy, pokud již byla zapsána, pokud ochranná známka byla podána přede dnem jejího zápisu.
Asociace a vyvolání nebezpečí záměny
Slovní ochranná známka tedy chrání podstatně silněji než obchodní zákoník a jím zaručená ochrana obchodní firmy. Vždy se bere, na rozdíl od obchodního zákoníku, hledisko průměrného spotřebitele, zda by na jeho straně mohlo dojít k záměně o původu služeb nebo výrobků. Navíc stačí, aby na straně průměrného spotřebitele vznikla pouhá asociace s ochrannou známkou. Ta může vzniknout i u foneticky zcela odlišných slov, u kterých však vizuální vjem působí silné riziko asociace, například
„INVIA“ a „VIVIA“.
Budování dobré pověsti Vaší značky začíná u nás
Zároveň se u ochranných známek prokazuje vžitost označení a jeho dobrá pověst, která sílu ochrany při sporu zesiluje. Jak prokázat dobrou pověst Vaší ochranné známky? Vybíráte název pro Vaši službu a produkt a chcete mít jistotu, že Vaše označení má dobré vyhlídky být budováno v silnou značku? U nás se můžete zeptat, prověříme a posoudíme stav vůči existujícím označením z hlediska průměrného spotřebitele, tedy mnohem přísněji než rejstříkový soud. Můžeme probrat varianty, provést rešerše a přihlásit Vám ochrannou známku pro silný základ značky a dobrý start budování dobré pověsti.


25.1.2022

Konzultace při porušování ochranné známky a hlídací služba nových přihlášek v rejstřících


Kopírují nebo napodobují mou značku. Co s tím?

Stává se, že jiný soutěžitel začne užívat podobnou grafiku, jako má Vaše označení. Nebo použije slovní označení podobné Vašemu. Stává se, že si zaregistrují doménové jméno podobné Vaší značce a přesměrují si jej na své stránky. Na Googlu si zaplatí reklamu, aby vyjížděl po zadání Vaší značky. Každý takový případ nejprve podrobně rozebereme, abychom zjistili všechny okolnosti a navrhneme postup, který povede k odstranění závadného stavu. 

Co když si někdo zaregistruje ochrannou známku na moje označení nebo jemu podobnou?

Proto máme hlídací službu. Zkušení rešeršní pracovník každý týden kontroluje nově podané přihlášky ochranných známek ve všech rejstřících platných na území ČR, a to český, mezinárodní a evropský. Pokud nalezneme přihlášku podobného označení, můžeme včas vyzvat přihlašovatele k zpětvzetí nebo podat včas námitky a dosáhnout tak ne-zapsání. Copyright 2020 Patentový institut
Návrat na obsah